Zastoupení v 90 zemích světa, 1.300 poboček, 12.000 zaměstnanců ... to je BCD Travel.

Knihovna Informací

Knihovna Informací > Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

Vznik smluvního vztahu  

Smluvní vztah mezi zprostředkovatelem a objednatelem vzniká v okamžiku splnění níže uvedených podmínek:

 

Objednatel podal řádně vyplněnou přihlášku. Přihlášku na jazykový pobyt je možné podat prostřednictvím online formuláře webových stránek nebo osobně ve kterékoliv kanceláři zprostředkovatele.

 

Obě strany podepíší smlouvu o zprostředkování jazykového pobytu v zahraničí. Návrh smlouvy bude zaslán na emailovou adresu objednatele až po potvrzení přihlášky příslušnou jazykovou školou v zahraničí. Objednatel může následně smlouvu podepsat přímo v příslušné kanceláři zprostředkovatele nebo zaslat doporučeně dvě podepsaná vyhotovení smlouvy poštou.

 

Objednatel uhradí ve stanoveném termínu jazykový pobyt. Společně s návrhem této smlouvy obdrží objednatel také výzvu k platbě. Výzva k platbě obsahuje informace o objednaném studijním pobytu, celkové ceně, datu splatnosti a bankovní instrukce pro provedení bezhotovostní platby. Alternativně může objednatel uhradit studium hotově v kanceláři zprostředkovatele. Výzva je splatná do 14 dní od jejího vystavení. Pokud je výzva vystavena méně než 30 dní před zahájením studia, je nutné provést úhradu nejpozději do následujícího pracovního dne. Po obdržení celé platby zprostředkovatel vystaví a zašle objednateli řádný daňový doklad.

 

 

Předmět zprostředkování  

Zprostředkovatel objednateli zprostředkuje jazykový pobyt na vybrané jazykové škole v zahraničí v rozsahu služeb a termínech uvedených na příslušné výzvě k platbě, která tvoří přílohu k návrhu smlouvy o zprostředkování. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo za tímto účelem využít služeb svých smluvních partnerů. Zprostředkovatel není organizátorem jazykových pobytů. Jazykový pobyt vždy organizuje a garantuje příslušná jazyková škola v zahraničí.

 

 

Práva objednatele  

Objednatel má zejména právo čerpat služby zahrnuté do ceny jazykového pobytu a být informován o případných změnách termínů, cen nebo rozsahu zahrnutých služeb.

 

Objednavatel může kdykoliv zrušit svou účast na studijním pobytu dle platných storno podmínek nebo reklamovat služby dle podmínek reklamačního řízení.

 

 

Odstoupení od podepsané smlouvy a storno podmínky  

Oznámení o odstoupení od podepsané smlouvy a žádost o storno musí být objednatelem podána písemnou formou a zaslána doporučeně poštou nebo předána osobně v kanceláři zprostředkovatele. Za den odstoupení od smlouvy je považován den doručení písemného vyrozumění do kanceláře zprostředkovatele.

 

 

Výše stornovacího poplatku:  

a) 25% z celkové fakturované částky za studijní pobyt, dojde-li ke stornu 30 a více dní před plánovaným zahájením pobytu

 

b) 50% z celkové fakturované částky za studijní pobyt, dojde-li ke stornu 29-8 dní před plánovaným zahájením pobytu

 

c) 100% z celkové fakturované částky za studijní pobyt, dojde-li ke stornu 7 nebo méně dní před plánovaným zahájením pobytu

 

Zajištění letenek, cestovního pojištění nebo jiných doprovodných služeb není upraveno v těchto smluvních podmínkách a řídí se vlastními obchodními podmínkami.

 

V případě, že je zprostředkovatel nucen z jakéhokoliv důvodu zrušit objednaný jazykový pobyt, vrací se objednateli uhrazená částka v plné výši.

 

 

Reklamace a reklamační řízení

Objednatel může provést reklamaci, pokud rozsah nebo kvalita služeb neodpovídá stanoveným podmínkám.

 

Reklamaci služeb je nutné provést neprodleně a přímo z místa čerpání služeb, aby mohla být zajištěna včasná náprava ke spokojenosti objednatele. Na zpětnou reklamaci po ukončení pobytu nemůže být brán ze strany zprostředkovatele zřetel.

 

Pokud výukový den připadá na den pracovního klidu nebo prázdniny, kdy výuka ve škole neprobíhá, nevzniká objednateli nárok na náhradu studia v jiném čase nebo finanční kompenzaci.

 

Při zmeškání zahájení jazykového pobytu, jeho předčasném ukončení nebo nevyužití všech uhrazených služeb nevzniká objednateli nárok na náhradu ceny takovýchto služeb ani na slevu z uhrazené částky za jazykový pobyt. Nárok na kompenzaci nevzniká ani v případě vyloučení z jazykové školy z důvodu porušení řádu školy nebo pobytových podmínek pro cizince v dané zemi.

 

 

Vstupní víza

Zprostředkovatel poskytne objednateli informace potřebné k podání žádosti o vízum do zvolené země. Výše vízových poplatků a poplatků za zajištění víz se neřídí touto smlouvou.

 

Rozhodnutí o vízové žádosti je výhradně v kompetenci příslušného zastupitelského úřadu nebo ambasády, které nemůže zprostředkovatel ovlivnit.

 

V případě, že objednatel nemůže nastoupit na jazykový pobyt z důvodu neudělení víza, je objednatel povinen uhradit zprostředkovateli manipulační poplatek ve výši 2500 Kč a případné další prokazatelné náklady spojené se stornováním pobytu u příslušné jazykové školy.

 

V informacích o jednotlivých jazykových školách jsou uvedeny doplňkové informace o kapacitě školy, úrovni vybavení, otevírací době, programu pro volný čas, mezinárodním mixu studentů, vyučovací době jednotlivých kurzů a podobně. Jazykové školy si vyhrazují právo tyto informace průběžně měnit, proto případně rozdílnosti mezi takto poskytnutou informací a reálným aktuálním stavem nemohou být předmětem reklamace.

BCD Travel Czech Republic, s.r.o., Vinohradská 10, 120 00 Praha 2, IČ: 25122401 DIČ: CZ25122401